Selecteer een pagina

Privacystatement

Fit with M

Fit with M, gevestigd aan Enkeldoorn 4 1103 BM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fitwithm.nl/
Enkeldoorn 4 1103 BM Amsterdam
+31614854451
Marielfa Scheltens is de Functionaris Gegevensbescherming van Fit with M Hij/zij is te bereiken via marielfascheltens@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fit with M verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fit with M verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fit with M verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Fit with M analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Fit with M volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Fit with M verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

1) Gebruik van uw persoonsgegevens na toestemming

In sommige gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Zo sturen wij periodiek digitale nieuwsbrieven naar onze relaties, klanten en geïnteresseerden. Daarbij gebruiken wij de naam en het e-mailadres.

Aanvullende toelichting: als uw toestemming vereist is voor een specifiek doeleinde, dan vragen wij altijd uw toestemming door middel van een opt-in-knop of een andere actieve handeling waarbij wij informeren over het doel. Uw toestemming kunt u uiteraard te allen tijde intrekken. Als u een bestaande klant bent, dan is strikt genomen uw toestemming niet vereist voor het versturen van een nieuwsbrief voor onze eigen soortgelijke producten en diensten. Wel bieden wij u bij het verkrijgen van uw e-mailadres de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief alsook bij elke verstuurde nieuwsbrief. Zo houdt u zelf de controle.

2) Wij gebruiken uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan en/of uit te voeren

In sommige gevallen is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken om onze diensten te verlenen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om contact met u te onderhouden, digitale en fysieke producten te verstrekken of facturen te versturen. Ook verzamelen wij persoonsgegevens van sollicitanten.

3) Wij gebruiken uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In sommige gevallen verplicht de wetgever dat wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om de (financiële) administratie bij te houden.

4) Gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen

In sommige gevallen is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Zo wordt onze website gemonitord om bijvoorbeeld hackpogingen tegen te gaan en de continuïteit van de website te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fit with M neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fit with M) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fit with M bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
We bewaren je gegevens zolang je klant bent en zolang dit nodig is voor een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Fit with M verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fit with M blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fit with M gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fit with M en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitwithm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fit with M wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fit with M neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitwithm.nl